Ross Gorman

Ross Gorman

Ross Gorman (Courtesy of Sheila Gorman)